شارژ مستقیم

 

خـــــــــــــدایـــــــا!

 

 

خــــــــــدایــــــــــا!

 

به آنان که ادعای عاشقی تو رادارند بیاموز که

 

بزرگترین گناه شکستن دل آدمیان است .